SZOLGÁLTATÁSOK

Kiscsoportos (5-6 fő) foglalkozásainkon alapozó mozgásterápiára építve fejlesztjük a gyermekeket. A nagymozgás nem megfelelő színvonala az olvasás-írás elsajátításában okozhat problémát, illetve a nagymozgás alapul szolgál a finommotorika, szem-kéz koordináció megfelelő szintjéhez is.

Mi történik a foglalkozások során?

Az alábbiakban felsorolt (lásd: iskolakészültséghez szükséges készségek) – és egyéb részképességeket érintő – területek fejlesztése gyógypedagógus és pszichológus vezetésével történik, mozgáson alapuló, játékos formában, a gyermekek életkori adottságaihoz igazodva.
Az iskola-előkészítő foglalkozásokat 8 héten keresztül, heti rendszerességgel tartjuk, alkalmanként 60 perces időtartamban. A 9. alkalom a szülőkonzultáció, ahol a szülőknek visszajelzést adunk tapasztalatainkról. A szülők dönthetnek arról, hogy gyermekük részt vesz-e a következő 8 alkalmas, az előző blokkra épülő foglalkozásokon.

Az iskolakészültséghez szükséges készségek, képességek több területet érintenek. Ahhoz, hogy a gyermek megfelelő készültséggel lépjen az iskolai életbe, biológiai, pszichés, szociális és értelmi feltételeknek kell megfelelnie. Várjuk gyermekét, ha:

 • mozgása összerendezetlen (pl. kéz-láb nincs összhangban, labdát nem tud elkapni)
 • nem megfelelő az egyensúlyérzéke (pl. nem tud egy lábon ugrálni)
 • finommozgása kialakulatlan (pl. bizonytalan ollóhasználat, gyöngyfűzés, ruha gombolása)
 • dominancia kialakulatlan (jobb- vagy balkezes)
 • figyelmét rövid ideig koncentrálja adott tevékenységre
 • nem képes kortársaihoz és felnőttekhez alkalmazkodni
 • nem képes együttműködni másokkal
 • feladattudata nem alakult ki, a feladatokhoz nincs kitartása
 • a kudarc elviselése még kezdetleges nála
 • önuralma kialakulóban van
 • nem jól tűri a monoton helyzeteket
 • nem alkalmazkodik a szabályokhoz, utasításokat nehezen vagy nem követ
 • nem képes beszámolni a közelmúlt eseményeiről, ehhez megfelelő szókinccsel nem rendelkezik
 • nem tudja a személyi adatait
 • nem képes átlátni, hogy az egész részekből áll
 • nem élvezi a meséket, történeteket nem képes végighallgatni
 • nem tud kívülről gyerekdalokat és -verseket
 • nem ismeri fel a színeket, nem tudja megnevezni azokat
 • nem tud térben és időben tájékozódni
 • nem tájékozódik a hatos/tízes számkörben

A logopédiai terápiák a fejlesztendő terület szerint, egyéni vagy csoportos formában zajlanak.
A logopédiai terápiák célja az anyanyelvi készségek fejlesztése, a beszédhibák korrigálása, megkésett beszédfejlődés esetén a beszéd beindítása, továbbá a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése.


Megkésett beszédfejlődés:

Amennyiben a gyermeke 2,5 – 3 éves és:

 • megfelelő beszélő környezetben nevelkedik,
 • érzékszervei épek és értelmi képességei életkorának megfelelőek, de ennek ellenére a beszéde később vagy egyáltalán nem indul be,
 • 2,5 éves kora körül még szókincse kevesebb, mint 50-70 szóból áll és
 • nem használ rövid szókapcsolatokat, megkésett beszédfejlődésről beszélünk.

Mi történik a terápia során?

A gyermekkel történő foglalkozás során elsődleges cél a beszédkedv felkeltése, a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a szókincs bővítése, melyek játékos tevékenységeken keresztül valósulnak meg. A terápiák fontos részét képezi a szülőkonzultáció is, melynek keretében abban segítem a szülőket, hogy gyermekük beszédfejlődéséhez miként járulhatnak hozzá.


Artikulációs zavar:

Amennyiben gyermeke elmúlt 5 éves, de:

 • a beszédhangokat nem megfelelően képezi (beszédhang torz ejtése),
 • beszédhangot/hangokat kihagy,
 • két vagy több beszédhangot felcserél (pl. r helyett j hangot ejt), artikulációs zavarról beszélünk.

Mi történik a terápia során?

Ahhoz, hogy a gyermek minden beszédhangot tisztán ejtsen, elengedhetetlen azon képesség, hogy az egyes hangok között különbséget tudjon tenni, ezért a terápia kezdeti szakaszában nagy hangsúlyt fektetek az auditív (hallás utáni) észlelés fejlesztésére. A további lépések a helytelenül képzett hangok javítása, rögzítése, automatizálása, a beszédbe való beépítése.

A terápia időtartama nagy mértékben függ az otthoni gyakorlás mértékétől.

A terápiák fontos részét képezi a szülőkonzultáció is, melynek keretében abban segítem a szülőket, hogy gyermekük beszédfejlődéséhez miként járulhatnak hozzá.


Beszédészlelés és beszédmegértés zavara 5-6 éves életkorban:

Fenti zavart számos tünetegyüttes alkotja, ezek közül a legjelentősebbek:

 • gyakran visszakérdez,
 • nem reagál, ha nevén szólítják,
 • a feltett kérdésekre gyakran nem odaillő választ ad,
 • szereti, ha a tv hangosan szól,
 • beszédét nyelvtanilag helytelen mondatok jellemzik,
 • nem képes dalok és versek megtanulására,
 • szóbeli feladatadás során bizonytalan, társát figyeli,
 • nem köti le figyelmét az élő mesélés,
 • hosszabb szavakban hangokat és/vagy szótagokat felcserél,
 • érthetetlen, „halandzsa” szavakat használ.

Mi történik a terápia során?

A terápiás folyamatban – az organikus probléma (ép hallószervek, orr- és garatmandula  panaszmentes működése) lehetőségének kizárását követően-   kiemelt szerepet kap a szókincsbővítés, különféle technikákon és gyakorlatokon keresztül.

A terápia időtartama nagy mértékben függ az otthoni gyakorlás mértékétől.

A terápiák fontos részét képezi a szülőkonzultáció is, melynek keretében abban segítem a szülőket, hogy gyermekük beszédfejlődéséhez miként járulhatnak hozzá.

Egyéni tanácsadás, gondozás:

 

Életünk során számos alkalommal adódnak olyan problémák, krízisek, konfliktusok, melyek megoldására önállóan is képesek vagyunk, de előfordulnak olyan helyzetek, amikor a tanácstalanság és tehetetlenség miatt úgy érezzük, hogy azok megoldására nincs eszközünk.

Szülőként gyakran okozhat problémát gyermekünk viselkedésének, magatartásának megértése, annak helyes kezelése, amikor az általunk ismert és alkalmazott nevelési eszközök nem az elvárt eredményt hozzák.

Párkapcsolati, munkahelyi krízis, hozzátartozó halála, stb. kapcsán szintén kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor már nem elegendő a családi vagy baráti körtől kapott támogatás, és szakember segítségére van szükségünk, aki jártas abban, hogyan lehet egy ilyen esetet kezelni.

A pszichológiai tanácsadás keretében a kliens – önismeretének fejlesztésével és új alternatívák feltárásával – közelebb juthat problémájának megoldásához, a krízishelyzetek feldolgozásához.

Miben segíthetek?

 • Életvezetési tanácsadás
 • Szorongásoldás
 • Önértékelési nehézségek kezelése
 • Konfliktuskezelés
 • Szülés körüli hangulatzavarok, a gyermek születésével járó megváltozott élethelyzet
 • Nevelési tanácsadás
 • Családon belüli magatartási és viselkedési problémák
 • Tanulási problémák, képességvizsgálat
 • Krízistanácsadás:
  • válási krízis a családban
  • munkanélküliség krízise
  • gyász, veszteség, trauma feldolgozása

Hogyan történik a pszichológiai tanácsadás?

Az első interjú alkalmával problémafeltáró beszélgetés zajlik, amikor meghatározzuk a további találkozások célját, kereteit, melyet egy ún. pszichológiai szerződésben rögzítünk. A találkozások száma egyénenként és helyzettől függően változik.

Amennyiben nem a végzettségemnek megfelelő szakmai segítségre van szüksége, a megfelelő szakember felkeresését javasolom.


  

Társak vagyunk, szülők leszünk! 3 alkalmas felkészítő tréning az önálló életkezdéshez
fiatal felnőtteknek, friss házasoknak, házasulandóknak, gyermekvállalás előtt állóknak.

 

Amikor egy fiatal pár önálló életközösség létrehozásával közös jövőt tervez, nagy változással jár, melyet számos tényező befolyásol. A megváltozott életkörülmények új és váratlan helyzeteket teremtenek, melyekben döntéseket kell meghozni, konfliktushelyzetekre megoldást találni, alkalmazkodni oly módon, hogy ebben az új pár kapcsolata a lehető legoptimálisabb szinten megmaradjon (a válások aránya évről-évre növekvő tendenciát mutat!).

Több éves óvodapszichológusi és tanácsadó szakpszichológusi munkám során számos esetben tapasztaltam, hogy adott konfliktushelyzet, a gyermek viselkedésproblémája megelőzhető lehetett volna, ha a pár bizonyos ismeretek birtokában van és ennek megfelelően, tudatosan cselekszik, reagál.

A tréning témái:

Új korszak kezdődik

 • a „mi kapcsolatunk” – az eredeti család, szülők és testvérek szerepe, mit és hogyan kezeljünk?
 • férfi és női szerepek – elvárások és a gyakorlat
 • konfliktusok kezelésének lehetséges módjai
 • a szeretet kifejezésének lehetséges formái – értsük meg egymást!

Gyermekvállalás előtt

 • felkészülés a gyermekvállalásra, a várandósság és a szülést követő időszak pszichés vonatkozásai
 • szülést követő hangulatzavarok (depresszió) – mit tehetünk?
 • mire figyeljünk szülőként, hogy a mi kapcsolatunk ne sérüljön?
 • a szülők közötti kapcsolat hatása a gyermekre
 • különböző nevelési stílusok megismerése

Szülők lettünk

 • a gyermek optimális fejlődéséhez szükséges feltételek: mire van szükség és mire nincs?
 • felkészülés a testvér születésére
 • felkészülés az óvodára és a beszoktatásra
 • hogyan segíthetjük gyermekünk nyelvelsajátítását és csökkenthetjük a beszédhiba kialakulásának lehetőségét
 • hogyan segítsük szülőként gyermekünk részképességeinek fejlődését a születéstől az iskolakezdésig?

A tréning előadás formájában zajlik, alkalmanként 90 perces időtartamban, melynek keretében lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre is.

A foglalkozások 2 vagy 3 pár részvételével indulnak, egyeztetés szerint a késő délutáni/esti órákban is.